Certifikata RoHS e Bashkimit Evropian

prezantim i shkurtër

RoHS është një standard i detyrueshëm i vendosur nga legjislacioni i Bashkimit Evropian dhe titulli i tij i plotë është direktiva e Substancave të Rrezikshme që kufizon përdorimin e substancave të caktuara të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe elektronike. Standardi është zbatuar zyrtarisht që nga 1 korriku 2006. Ai përdoret kryesisht për rregullojnë standardet e materialeve dhe proceseve të produkteve elektrike dhe elektronike për ta bërë atë më të favorshëm për shëndetin e njeriut dhe mbrojtjen e mjedisit. Standardi synon të eliminojë plumbin, merkurin, kadmiumin, kromin gjashtëvalent, bifenilët e polibrominuar dhe eteret difenil të polibrominuar nga produktet elektrike dhe elektronike.

core_icons8